ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


จังหวัดลพบุรี article

    

 

             ลพบุรี เมืองแห่งความหลากหลาย และต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์      จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งยังคงอุดมไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ  หลักฐานที่สำคัญ ได้แก่
•  การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์พร้อมภาชนะดินเผา  อายุระหว่าง 4,500 - 3,500 ปี ที่แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค
•  การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ อายุระหว่าง 3,500 - 2,700 ปี ที่บ้านโคกเจริญ
•  การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคสำริด อายุระหว่าง 2,700 - 2,300 ปี ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่
•  ชุมชนโบราณในสมัยทวารวดี ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมประมาณ 1,000 ปี  เช่น เมืองโบราณซับจำปาอยู่ใน    เขต อ.ท่าหลวง เมืองโบราณดงมะรุม อยู่ใน อ.โคกสำโรง เมืองใหม่ไพศาลี ต.โคกเจริญ
•  การพบหลักฐานที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เหรียญทำด้วยเงิน มีลายดุนเป็นรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามคตินิยมของ    อินเดียที่บ้านหลุมข้าว อ.โคกสำโรง แสดงให้เห็นการพัฒนาการของเมืองลพบุรี  ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-14 ว่า    พิจารณาจากชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาเป็นศูนย์กลางทางการค้า และเมื่อได้รับอิทธิพลทางศิลปะ และ     ความเชื่อทางศาสนาของอินเดีย ก็กลายมาเป็นศูนย์กลางทางศาสนา
•  ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 15-18 อิทธิพลทางวัฒนธรรมขอมหรือเขมร  ทำให้ศิลปกรรมต่าง ๆ ของลพบุรี มีรูปร่างคล้ายคลึง     กับศิลปะเขมรเป็นอย่างมากได้แก่ ปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ  ปรางค์แขก
•  ลพบุรียังเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวิทยาการ ในสมัยสุโขทัย ตามพงศาวดารกล่าวไว้ว่า พ่อขุนรามคำแหงได้เสด็จมาศึกษา     เล่าเรียนที่เขาสมอคอน ในปี พ.ศ.1788 และพ่อขุนงำเมือง ราชโอรสแห่งเมืองพะเยา ได้เสด็จมาศึกษาที่เขาสมอคอน     เช่นกันในปี พ.ศ.1797  สมัยอยุธยา ในปีพุทธศักราช  1893  สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงตั้งกรุง     ศรีอยุธยา เป็นราชธานี  และโปรดเกล้าให้พระราเมศวรผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ไปครองเมืองลพบุรี  ซึ่งเป็นเมือง     ลูกหลวง เนื่องจากเมืองลพบุรี เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอยุธยาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อสมเด็จพระราเมศวร     เสด็จไปครองเมืองลพบุรี ก็ทรงสร้างป้อมคูเมือง และกำแพงเมืองเพื่อป้องกันข้าศึก นอกจากนี้ได้บูรณะ ซ่อมแซมวัด     ต่างๆ ครั้นเมื่อพระเจ้าอู่ทอง   สวรรคตสมเด็จพระราเมศวรก็เสด็จกลับไปครองราชย์ย์ที่กรุงศรีอยุธยา แต่ครองอยู่ได้ไม่     นานก็ทรงสละราชสมบัติให้แก่ลูกหลวงพะงั่ว  ส่วนพระองค์ก็เสด็จไปครองเมืองลพบุรีตามเดิม รวมเวลาที่พระองค์ครอง     เมืองลพบุรีนี้  เป็นเวลา  38 ปี  ในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นที่     ประทับ ในปี พ.ศ.2209 และเสด็จมาประทับที่ลพบุรีนาน 8-9 เดือน ลพบุรีจึงเปรียบเสมือนราชธานีแห่งที่ 2  รองจากกรุง     ศรีอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะเมืองลพบุรี ในปี พ.ศ.    2406  และสร้างหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎขึ้นเป็นที่ประทับภายในพระราชวัง ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชยุคหลังการ     เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยราว พ.ศ.2480 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้พัฒนาเมืองลพบุรี ให้เป็น     ศูนย์กลางทางการทหาร และวางผังเมืองใหม่ โดยแยกชุมชน และสถานที่ราชการออกจากเมืองเก่า ทำให้ดูสง่างามกว่า     เดิมและได้สร้างสิ่งก่อสร้างศิลปะแบบอาร์ตเดโด ขึ้นหลายแห่ง เช่น ตึกชาโต้ ตึกเอราวัณ โรงภาพยนตร์ทหานบก เป็นต้น     ลพบุรีจึงเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่ง  ที่อุดมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ชาติไทยและมีความเป็นอมตะนคร ไม่หายไป     จากความทรงจำของทุกยุคทุกสมัย

 

 อาณาเขต

 

           ลพบุรีอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางเหนือ โดยทางรถยนต์ สายพหลโยธิน  ประมาณ 153 กิโลเมตร และทางรถไฟสายเหนือ ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 6,586.67 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ราบลุ่มประมาณ 30% และพื้นที่ราบสลับเนินเขาประมาณ 70% มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง        ดังนี้
ทิศเหนือ                     ติดต่อกับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอตากฟ้า กับอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้                        ติดต่อกับอำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอพระพุทธบาท และอำเภอมวกเหล็กจังหวัด                                 สระบุรี  และอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก               ติดต่อกับอำเภอด่านขุนทด อำเภอสี่คิ้ว อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอเทพสถิต                                 อำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิ  อำเภอวังม่วง และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับอำเภออินทร์บุรี  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  อำเภอไชโย                                 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์

การเดินทาง   

 ทางรถยนต์ 

1. จากกรุงเทพฯ  ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี  ผ่านอำเภอพระพุทธบาท         เข้าสู่จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 153 กิโลเมตร
2. จากกรุงเทพฯ  ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดพระนครศรี     อยุธยา จะมีทางแยกเข้าได้ 3 ทาง คือ
    2.1  เข้าทางอำเภอบางปะหัน ผ่านอำเภอนครหลวง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3196  ผ่านอำเภอบ้านแพรก เข้าสู่จังหวัด           
ลพบุรี
    2.2  เข้าตรงทางแยกต่างระดับจังหวัดอ่างทอง ไปยังอำเภอท่าเรือ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3196 ผ่าน           อำเภอบ้านแพรก เข้าสู่จังหวัดลพบุรี
    2.3  ผ่านจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 311(สายสิงห์บุรี-ลพบุรี) ผ่านอำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่จังหวัด            ลพบุรี

 

 ทางรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น 1และชั้น 2 

              มีบริการเดินรถประจำทางปรับอากาศ ชั้น 1 และชั้น 2 วันละหลายเที่ยว ระหว่างเวลา 05.00 - 20.00 น.          รายละเอียดติดต่อได้ที่ สถานีขนส่งสายเหนือ  (หมอชิต) โทร. (02) 9362852-66  ต่อ 442 ,311 หรือ www.transport.co.th  และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี (036) 411888

 

ทางรถไฟ 

           มีรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ( ผ่านตัวเมืองลพบุรี )  วันละหลายขบวน   รายละเอียดติดต่อได้ที่      ห้องสำรองตั๋วล่วงหน้า  การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. (02) 2204334,1690 หรือ www.srt.go.th และสถานีสถานี      รถไฟลพบุรี (036) 411022

By  Rauk You can take the Northern line departin from Hua lampong Station  daily Call 1690.0-2220-4334,0-2220-4444. for ddetails’ Telephong bookings mual be made 3 days prior to departure but not more than 80 days to

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
Distance from Amphur Muang Lopburi to surrounding Amphurs

1. อำเภอท่าวุ้ง               ระยะทาง   10  กม.      Tha  Woong        10  km
2. อำเภอบ้านหมี่            ระยะทาง   32  กม.      Bssn Mee            32 km
3. อำเภอโคกสำโรง        ระยะทาง   35  กม.      Khoke Samrong   35 km
4. อำเภอพัฒนานิคม       ระยะทาง   51  กม.      Pattane Nikhom   51 km
5. อำเภอหนองม่วง         ระยะทาง   54  กม.      Nong Muong        54 km 
6. อำเภอสระโบสถ์         ระยะทาง   65  กม.      Sra Bot               65 km
7. อำเภอโคกเจริญ         ระยะทาง   77  กม.      Khoke Chareon    77 km 
8. อำเภอท่าหลวง           ระยะทาง   83  กม.      Tha luang           83 km
9. อำเภอชัยบาดาล         ระยะทาง   97  กม.      Chai Badan         97 km 
10. อำเภอลำสนธิ           ระยะทาง  120 กม.      Lom Sonthi       120 km

ระยะทางจากจังหวัดลพบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง

       สิงห์บุรี                        33  กิโลเมตร

         สระบุรี                        46  กิโลเมตร

         อ่างทอง                      67  กิโลเมตร

         พระนครศรีอยุธยา         98  กิโลเมตร

ข้อมูลจังหวัด
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309