ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


สทกจ.ลพบุรี

วิสัยทัศน์  (vision) 
           เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม  พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างยั่งยืน

กำหนดและแบ่งเขตท้องที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

 

           ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษที่ 153 ง หน้า 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2552  ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ของสำนักงาน   การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ได้ออกประกาศกำหนดและแบ่งอำนาจหน้าที่ในเขตท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไว้ ดังต่อไปนี้                                                                                                    (6) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ตั้งอยู่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องที่ 4 จังหวัด คือ

 

(ก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ข) จังหวัดสิงห์บุรี
(ค) จังหวัดสระบุรี
                        (ง) จังหวัดลพบุรี
 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
            ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 60 ก หน้า 13 วันที่ 28 เมษายน 2551  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551
ข้อ 9 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)  ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวง                                     
ในส่วนภูมิภาค  รวมทั้งดำเนินการประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
                        (2)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งติดตาม ประเมินผล  และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
                        (3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
                        (4)  ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายชุมชน  ประชาชน  และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว   กีฬา  และนันทนาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ในเขตพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
                        (5)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
                        (6)  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                        (7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งงานภายในสำนักงานฯ
                                1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีอำนาจหน้าที่
                                     1.1  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  การบริหารงบประมาณการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  อาคาร  และสถานที่ของสำนักงานฯ
                                     1.2  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  งานช่วยอำนวยการ  สารบรรณ 
ธุรการ    การบริหารงานทั่วไป  การติดต่อประสานงาน  การพัฒนาบุคลากร และการบริหารงานบุคคล  รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารของสำนักงานฯ
                                     1.3  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสำนักงาน                                          
                                     1.4  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดที่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนงานใด ของสำนักงานฯ
                               
                                2.  กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีอำนาจหน้าที่  
                                     2.1  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที่ยว/ในระดับจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด 
                                    2.2  ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัดโดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
                                    2.3  ประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        ในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
                                    2.4  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  สำรวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  และจัดทำสถิติเกี่ยวกับ        การท่องเที่ยว  ตลอดจนการติดตามรายงานสถานการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยว  และภาระความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด และ/หรือกลุ่มจังหวัด
         2.5  ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ  และประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
                                    2.6  ควบคุม  กำกับ  ดูแลด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อตกลง  และมาตรฐานที่กำหนด
                                    2.7  ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้คำปรึกษา  แนะนำแก่องค์กรเครือข่าย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการพัฒนาความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดและ/ หรือกลุ่มจังหวัด
                          2.8  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด และ/หรือ พื้นที่เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
                                   2.9  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย
                   
                     3.  กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  มีอำนาจหน้าที่
                                   3.1  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการของจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งติดตามและประเมินผล  ด้านการกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือ กลุ่มจังหวัด                                                                                                                                    
                          3.2  ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด  โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
                                   3.3  ประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและนันทนาการ ในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
                                   3.4  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  สำรวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  และจัดทำสถิติเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ  ตลอดจนการติดตาม รายงานสถานการณ์ด้านการกีฬาและนันทนาการของจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
                                   3.5  ควบคุม  กำกับ  ดูแลด้านการกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อตกลง  และมาตรฐานที่กำหนด
                                   3.6  ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้คำปรึกษา  แนะนำแก่องค์กรครือข่าย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และ
การมีส่วนร่วมด้านการกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
                                   3.7  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309