ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


ผังองค์กร

 

 

 นายพีรพงษ์ นุชรักษ์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

 

      กลุ่มงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ        กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว                    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                             

                   นายพีรพงษ์ นุชรักษ์                                                   นายศักดิ์พัฒน์   บุญเอี่ยม                                                 นางวิไลพร  ขำมี

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                            เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

                                                                                                                     

                                                                                                 นายศึกมุกดา  อ้วนไตร                                                  นางสาวฐิติมา  กลัดสอาด

                       พนักงานขับรถยนต์                                                  พนักงานธุรการ ส 3                                                เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว 

    

                                                                 

                        นายพลเดช   เดชนะ                                              นางสาวอาภาภรณ์  เกิดคำ                                        นางสาวสายสุดา   ยิ้มอ่อน

                   เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ                            เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน                                        เจ้าหน้าที่พัมนาการท่องเที่ยวCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309