ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


บุคคลากร

 

       

 

ชื่อ - สกุล                       นายพีรพงษ์ นุชรักษ์

 

ตำแหน่ง                         ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

 

เบอร์โทรศัพท์                0 3641 1132, 0 3642 0309

อีเมลล์                            

lobburi@mots.go.th

       

 

ชื่อ - สกุล                      นายศักดิ์พันธุ์  บุญเอี่ยม

 

ตำแหน่ง                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

 

เบอร์โทรศัพท์               0 3641 1132

 

E-Mail                           lobburi@mots.go.th

 

 

ชื่อ - สกุล               นางวิไลพร  ขำมี

 

ตำแหน่ง                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

เบอร์โทรศัพท์        0 3641 1132, 0 3642 0309

อีเมลล์             lobburi@mots.go.th,

jeab_621987@hotmail.com

 

 

 

ชื่อ - สกุล               นายศึกมุกดา  อ้วนไตร

 

ตำแหน่ง                 พนักงานธุรการ ส 3

 

เบอร์โทรศัพท์        0 3641 1132, 0 3642 0309

อีเมลล์                    

lobburi@mots.go.th

 

 

ชื่อ - สกุล               นายกฤตญภาส  เชื้อดี

 

ตำแหน่ง                     พนักงานขับรถยนต์

 

เบอร์โทรศัพท์             0 3641 1132, 0 3642 0309

อีเมลล์                   

lobburi@mots.go.th

  ชื่อ - สกุล               นางสาวฐิติมา  กลัดสอาด

 

ตำแหน่ง                 เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว

 

เบอร์โทรศัพท์         0 3641 1132, 0 3642 0309

อีเมลล์                    

thitima27@windowslive.com


ชื่อ - สกุล             นางสาวสายสุดา    ยิ้มอ่อน

ตำแหน่ง               เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์      036411132

อีเมลล์                  

Saisudayimon@gmail.com

    

ชื่อ - สกุล               นางสาวอาภาภรณ์  เกิดคำ

 

ตำแหน่ง                 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

 

เบอร์โทรศัพท์         0 3641 1132, 0 3642 0309

อีเมลล์                    

lobburi@mots.go.th

  ชื่อ - สกุล               นายพยุงศักดิ์  น้อยพุ่ม

 

ตำแหน่ง                 เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำสำนักงานฯ

 

เบอร์โทรศัพท์         0 3641 1132, 0 3642 0309

อีเมลล์                    

nop_50@windowslive.com

 

 

ชื่อ - สกุล               นายนำพล  งามเนตร

 

ตำแหน่ง                 เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำอำเภอเมืองลพบุรี

 

 

เบอร์โทรศัพท์         08 7124 6937

 

อีเมลล์

                   

  ชื่อ - สกุล               นายอุดม  ลอดจันทร์

 

ตำแหน่ง                 เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำอำเภอลำสนธิ

 

 

เบอร์โทรศัพท์          08 3957 3252

 

อีเมลล์

      

  ชื่อ - สกุล               นางสาวสมควร  วงษ์คำจันทร์ 

 

ตำแหน่ง                 เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำอำเภอท่าหลวง

 

 

เบอร์โทรศัพท์          08 1299 5838

 

อีเมลล์

      

  ชื่อ - สกุล                 นายธัชชัย  สาระเดโช 

 

ตำแหน่ง                  เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำอำเภอโคกสำโรง

 

 

เบอร์โทรศัพท์           08 5830 3254

 

อีเมลล์

      

  ชื่อ - สกุล               นายอนุชา  บุญจง 

 

ตำแหน่ง                  เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำอำเภอบ้านหมี่

 

 

เบอร์โทรศัพท์          08 9208 9671

 

อีเมลล์

      

  ชื่อ - สกุล               นายเฉลิมพล  เกิดคำ 

 

ตำแหน่ง                  เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำอำเภอพัฒนานิคม

 

 

เบอร์โทรศัพท์          08 6609 1971

 

อีเมลล์

      

  ชื่อ - สกุล               นายเจริญชัย  แก้วคง 

 

ตำแหน่ง                  เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำอำเภอโคกเจริญ

 

 

เบอร์โทรศัพท์           08 6569 6919

 

อีเมลล์

      

  ชื่อ - สกุล               นายพีรพงษ์  ตลับทอง 

 

ตำแหน่ง                 เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำอำเภอหนองม่วง

 

 

เบอร์โทรศัพท์          08 9902 6815

 

อีเมลล์

      

 

 

ชื่อ - สกุล                นางสาวรติรัตน์  หลาบงาม

 

ตำแหน่ง                   เจ้าหน้าที่พลศึกษา  ประจำอำเภอชัยบาดาล

 

 

เบอร์โทรศัพท์           08 7573 2147

 

อีเมลล์

 

 

ชื่อ - สกุล                นางวิมลรัตน์  น้อยดา

 

ตำแหน่ง                  เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำอำเภอสระโบสถ์

 

 

เบอร์โทรศัพท์           08 9613 6977

 

อีเมลล์

 

 

ชื่อ - สกุล                  นายเกรียงศักดิ์  ชะนะภัย

 

ตำแหน่ง                     เจ้าหน้าที่พลศึกษา  ประจำอำเภอท่าวุ้ง

 

เบอร์โทรศัพท์              08 9901 4524

 

อีเมลล์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309