ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

          

                   เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   เป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียว กักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน ความยาวตัวเขื่อน 4,860 เมตร สามารถเก็บน้ำได้ 785 ล้านลูกบาศก์เมตร   ณ  ระดับความสูง 42 เมตร  จากระดับน้ำทะเล   มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอพัฒนานิคม อำเภอ ท่าหลวง  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เริ่มกักเก็บน้ำได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2541สิ่งน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ จุดชมวิวบริเวณสันเขื่อน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง จัดแสดงเนื้อหาความรู้ด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ  นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถไฟตัดผ่านบริเวณอ่างกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนหลายช่วง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟชมทัศนียภาพอันสวยงามได้ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก โทร. (036) 494031 - 4

                 การเดินทางจากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางสายลพบุรี-โคกตูม พัฒนานิคม(ทางหลวงหมายเลข 3017) ระยะทาง 48 กม. มีบริการรถสองแถวลพบุรี - วังม่วง ผ่านหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  รถออกจากสถานีขนส่งลพบุรี ระหว่างเวลา06.00 - 17.30 น.นอกจากนี้ ยังมีบริการท่องเที่ยวทางรถไฟขบวนพิเศษ ไป-กลับ กรุงเทพฯ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ออกจากสถานีหัวลำโพง เวลา 07.30 น. ถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   เวลา 12.00 น. เที่ยวกลับออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 14.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.00 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 200.- บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (02) 220-4334 สายด่วน 1690 หรือ  www.srt.go.th

 

 

     

 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สวนสัตว์สระแก้ว
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ article
ทุ่งทานตะวัน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
ศาลพระกาฬ
พระปรางค์สามยอด article
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดเขาพระงาม หรือวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
วัดยาง ณ รังษี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระที่นังไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)
วัดตองปุ
วัดมณีชลขัณฑ์
วัดนครโกษา
บ้านหลวงรับราชพูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์
วัดเสาธงทอง
เทวสถานปรางค์แขก
ศาลหลักเมือง หรือศาลลูกศร
สวนสัตว์ลพบุรี
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
วัดไลย์
เขาสมอคอน
หอไตรวัดท่าแค
เขาวงพระจันทร์
พิพิธภันฑ์บ้านโป่งมะนาว
เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์
สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์)
น้ำตกสวนมะเดื่อ
สระแก้ว
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
วัดชีป่าสิตารามCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309