ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


ศาลพระกาฬ

 

             ศาลพระกาฬ ตั้งอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออก เดิมเรียกว่า "ศาลสูง" เป็นเทวสถานเก่าของขอมสร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง มีลักษณะเป็นปรางค์เดี่ยวขนาดใหญ่ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นด้านหน้า มีบันไดขึ้นลง 4 ด้าน เรือนธาตุหรือองค์ปรางค์พังหมดแล้ว อายุประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 16 มีทับหลังสลักรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทำด้วยศิลาทราย 1 แผ่นอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน และยังพบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยมจารึกอักษรมอญโบราณด้วยด้านหน้าเป็นศาลาที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2494 โดยสร้างทับบนรากฐานเดิมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวิหารประดิษฐานพระรูปประติมากรรมลอยตัว 4 กร ไม่มีเศียร อาจจะเป็นเทวรูปพระนารายณ์ศิลปะแบบลพบุรี หรือรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภายหลังมีผู้นำเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยกรุงศรีอยุธยามาสวมต่อไว้ ให้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้แล้ว ที่ศาลพระกาฬยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ ฝูงลิงซึ่งมีอยู่มากกว่า 300 ตัว กล่าวกันว่าเดิมบริเวณโดยรอบศาลพระกาฬร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นกร่างขนาดใหญ่ มีลิงอาศัยอยู่ เมื่อมีคนนำอาหารและผลไม้มาแก้บนที่ศาลพระกาฬ ลิงป่าเหล่านั้นได้เข้ามากินอาหาร จึงเชื่องและคุ้นเคยกับคนมากขึ้น
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สวนสัตว์สระแก้ว
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ article
ทุ่งทานตะวัน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
พระปรางค์สามยอด article
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดเขาพระงาม หรือวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
วัดยาง ณ รังษี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระที่นังไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)
วัดตองปุ
วัดมณีชลขัณฑ์
วัดนครโกษา
บ้านหลวงรับราชพูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์
วัดเสาธงทอง
เทวสถานปรางค์แขก
ศาลหลักเมือง หรือศาลลูกศร
สวนสัตว์ลพบุรี
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
วัดไลย์
เขาสมอคอน
หอไตรวัดท่าแค
เขาวงพระจันทร์
พิพิธภันฑ์บ้านโป่งมะนาว
เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์
สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์)
น้ำตกสวนมะเดื่อ
สระแก้ว
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
วัดชีป่าสิตารามCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309