ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


พระที่นังไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)

 

             พระที่นั่งไกรสรสีหราช  (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร)    ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศร ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กม. พระที่นั่งแห่งนี้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ เมืองลพบุรี องค์พระที่นั่งตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลชุบศร มีเขื่อนหินถือปูนล้อมรอบ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นพระที่นั่งชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน สภาพปัจจุบันคงเหลือกำแพงและผนัง ส่วนทะเลชุบศรในสมัยโบราณนั้นเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังอยู่ตลอด สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าฯ  ให้ทำทำนบใหญ่กั้นน้ำไว้ เพื่อชักน้ำจากทะเลชุบศรผ่านท่อน้ำดินเผาไปยังเมืองลพบุรี ปัจจุบันยังเห็นเป็นสันดินปรากอยู่   พระที่นั่งเย็น  เป็นสถานที่มีความสำคัญทางดาราศาสตร์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงใช้เป็นที่สำรวจจันทรุปราคา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2228 และทอดพระเนตรสุริยุปราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2231 ร่วมกับคณะทูตและบาทหลวงจากประเทศฝรั่งเศสที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สวนสัตว์สระแก้ว
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ article
ทุ่งทานตะวัน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ศาลพระกาฬ
พระปรางค์สามยอด article
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดเขาพระงาม หรือวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
วัดยาง ณ รังษี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วัดตองปุ
วัดมณีชลขัณฑ์
วัดนครโกษา
บ้านหลวงรับราชพูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์
วัดเสาธงทอง
เทวสถานปรางค์แขก
ศาลหลักเมือง หรือศาลลูกศร
สวนสัตว์ลพบุรี
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
วัดไลย์
เขาสมอคอน
หอไตรวัดท่าแค
เขาวงพระจันทร์
พิพิธภันฑ์บ้านโป่งมะนาว
เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์
สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์)
น้ำตกสวนมะเดื่อ
สระแก้ว
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
วัดชีป่าสิตารามCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309