ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


พลศึกษา กีฬา พัฒนาคน

                 3 หน่วยงานเสวนาปัญหาชาติ ยึด"พลศึกษา-กีฬา"พัฒนาคน เตรียมเสนอครม.แก้ไขสังคม  
 
 
 
          สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ร่วมกับ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สถาบันการพลศึกษาจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ"วิกฤติปัญหาสังคมกับความจำเป็นในการใช้การพลศึกษา การกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคน" ณ โรงแรมเอเชีย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา

        โดยเริ่มจาก นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กล่าวว่า เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เน้นการพัฒนาด้านสุขภาพ และพัฒนาการศึกษาทุกรูปแบบอันเป็นสื่อกลางให้สังคมมีจิตสำนึกของความเป็นไทย ซึ่งมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 -10 ที่ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

       ทั้งนี้ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และสถาบันการพลศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญในมิติด้านการพัฒนาที่มุ่งเน้นประชาชนทุกเพศทุกวัยเป็นศูนย์กลาง ทำให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมฯ ร่วมกับ สพก. และสถาบันการพลศึกษา ได้นำข้อมูลความเห็นที่ได้จากการสะท้อนความเห็นจากการเสวนามาประมวลวิเคราะห์ผล จัดทำเป็นคำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในประเด็น การแก้ไขวิกฤติปัญหาสังคมโดยการใช้การพลศึกษา การกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคน การเสวนาในครั้งนี้ จะส่งผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพของคำปรึกษาที่จะสะท้อนไปยังรัฐบาลในอีกมิติหนึ่งของการหาทางออกในการแก้ไข เยียวยาและพัฒนาสังคม ตลอดทั้งจะเป็นการสะท้อนมุมมองอันเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับสังคม 
วิเคราะห์กีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬา ช่วย วีเจ ซิงห์ ได้อย่างไร article
ปัจจัยใดที่ทำให้นักกีฬาเก่ง!
เรียนรู้จากกีฬากับ ดร. จีระ : เยาวชน : กีฬากับการเรียนและอนาคตที่ยั่งยืน
เรียนรู้จากกีฬากับ ดร. จีระ : ชัยชนะของ Ryder Cup ของสหรัฐฯ กับยุทธวิธี Melting Pot
เรียนรู้จากกีฬากับ ดร. จีระ : ควันหลงจากบทความครั้งแรก
คลีนิกกีฬา
ผลประโยชน์+กำไร=หัวใจแฟนบอล?
ความเชื่อกับการออกกำลังกาย
เรียนรู้จากกีฬากับ ดร. จีระ : ผู้ว่าฯ อดิศร.. ผู้ว่าฯ นักกีฬาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309