ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dotHi5 Clocks by zalim-code.com


โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  15000  โทรศัพท์  0 3641 4350 - 5  โทรสาร  0 3642 7401

www.ananhosp.go.th/
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลลพบุรี
โรงพยาบาลเบญจรมย์
โรงพยาบาลหมวดเสนารักษ์ กองพันทหารราบที่ 2
โรงพยาบาลสระแก้ว เมโมเรียล
โรงพยาบาลกองบิน 2
กองพยาบาลศูนย์สงครามพิเศษ
โรงพยาบาลชัยบาดาล
สวนเจ็ดริน
โรงพยาบาลท่าวุ้ง
โรงพยาบาลท่าหลวง
โรงพยาบาลบ้านหมี่
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
โรงพยาบาลสระโบสถ์
โรงพยาบาลโคกสำโรง
โรงพยาบาลหนองม่วง
โรงพยาบาลลำสนธิ
โรงพยาบาลโคกเจริญCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309