ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


โรงพยาบาลเบญจรมย์

116 ม.8 ต.ป่าตาล อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ (036) 413-933, 413-944

www.rvp.co.th/data/detailhospital.asp
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลลพบุรี
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
โรงพยาบาลหมวดเสนารักษ์ กองพันทหารราบที่ 2
โรงพยาบาลสระแก้ว เมโมเรียล
โรงพยาบาลกองบิน 2
กองพยาบาลศูนย์สงครามพิเศษ
โรงพยาบาลชัยบาดาล
สวนเจ็ดริน
โรงพยาบาลท่าวุ้ง
โรงพยาบาลท่าหลวง
โรงพยาบาลบ้านหมี่
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
โรงพยาบาลสระโบสถ์
โรงพยาบาลโคกสำโรง
โรงพยาบาลหนองม่วง
โรงพยาบาลลำสนธิ
โรงพยาบาลโคกเจริญCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309