ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com


ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

   

 

 

 

 

กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างความผูกพันภายในครอบครัว

ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2557  ณ จังหวัดราชบุรี

 

  

 

 

  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดลพบุรี "คืนความสุขให้ชาวจังหวัดลพบุรี" ประจำปีพ.ศ.2557

ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 ณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวทั่วไทย

ภายใต้โครงการสิงหาพาแม่เที่ยว สป.กก.

ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2556 ณจังหวัดชลบุรี

     

     

     

  

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวผจญภัยจังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2556

ณ จังหวัดนครนายก

         

   

                     

 

 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  จังหวัดลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2556

ณ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดจันทบุรี

   

 


 

 

 

 

 

ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 19 ตุลาคม 2554

ณ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี 


 

 

  

 

 

 

โครงการผู้นำนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีพ.ศ. 2557       “ต้นกล้าพระนารายณ์” 
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2557
ณ โรงเรียนพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309