ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dotHi5 Clocks by zalim-code.com

สวนสัตว์สระแก้ว
พระนารายณ์ราชนิเวศน์article
ทุ่งทานตะวัน

      

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียว กักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน ความยาวตัวเขื่อน 4,860 เมตร สามารถเก็บน้ำได้ 785 ล้านลูกบาศก์เมตร ณ ระดับความสูง 42 เมตร 

ศาลพระกาฬ
พระปรางค์สามยอดarticle

พระปรางค์สามยอด  ตั้งอยู่บนเนินดินด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ ลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมต่อกัน เป็นศิลปะเขมรแบบบายน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ก่อด้วยศิลาแลงและตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดเขาพระงาม หรือวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
วัดยาง ณ รังษี และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน
หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สนามกีฬาพระราเมศวร ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 0 3641 1132, 0 3642 0309 โทรสาร 0 3642 0309