โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      65 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายพีรพงษ์ นุชรักษ์  <br />
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี<br />
นายพีรพงษ์ นุชรักษ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี


 นายศักดิ์พันธุ์ บุญเอี่ยม<br />
<br />
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ<br />
<br />
นายศักดิ์พันธุ์ บุญเอี่ยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการนายศึกมุกดา อ้วนไตร<br />
พนักงานธุรการ ส 4<br />
นายศึกมุกดา อ้วนไตร
พนักงานธุรการ ส 4


 			นางสาวนันทพร คุ่มจั่นเพชร<br />
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี<br />
นางสาวนันทพร คุ่มจั่นเพชร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


 			นางสาวณัฐพร จันทร์ศักดิ์<br />
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />
นางสาวณัฐพร จันทร์ศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 			นางสาวอาภาพร เกิดคำ<br />
เจ้าหน้าที่พัสดุ<br />
นางสาวอาภาพร เกิดคำ
เจ้าหน้าที่พัสดุ


 			นายภัทรพงศ์ เผือดผ่อง<br />
เจ้าหน้าที่สถิติ<br />
นายภัทรพงศ์ เผือดผ่อง
เจ้าหน้าที่สถิติ


 			นายพลเดช เดชนะ<br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ<br />
นายพลเดช เดชนะ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ


 			นายนำพล งามเนตร<br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองลพบุรี<br />
นายนำพล งามเนตร
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองลพบุรี


 		นางวิมลรัตน์ น้อยดา<br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าหลวง<br />
นางวิมลรัตน์ น้อยดา
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าหลวง


 			นายอนุชา บุญจง<br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ้านหมี่<br />
นายอนุชา บุญจง
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ้านหมี่


 			นางสาวรติรัตน์ หลาบงาม<br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอชัยบาดาล<br />
นางสาวรติรัตน์ หลาบงาม
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอชัยบาดาล


 			นายเกรียงศักดิ์ ชะนะภัย<br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าวุ้ง<br />
นายเกรียงศักดิ์ ชะนะภัย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าวุ้ง


 			นางสาวสมหญิง เย็นจิตร<br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโคกเจริญ<br />
นางสาวสมหญิง เย็นจิตร
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโคกเจริญ


นายเฉลิมพล เกิดคำ <br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโคกสำโรง<br />
<br />
นายเฉลิมพล เกิดคำ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโคกสำโรง 			นายอุดม ลอดจันทร์<br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอลำสนธิ<br />
นายอุดม ลอดจันทร์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอลำสนธิ


 			นายธเนศ ใจเร็ว<br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสระโบสถ์<br />
นายธเนศ ใจเร็ว
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสระโบสถ์


นายณรงฤทธิ์ อุปนันท์<br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองม่วง<br />
<br />
นายณรงฤทธิ์ อุปนันท์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองม่วง 			นายสุทธิพงษ์ เกษไชย<br />
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพัฒนานิคม<br />
นายสุทธิพงษ์ เกษไชย
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพัฒนานิคม