โครงสร้างสำนักงาน

12 ม.ค. 2561      2262 views

แชร์ทั้งหมด 5 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
นายศักดิ์พันธุ์ บุญเอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นายศึกมุกดา อ้วนไตร พนักงานธุรการ ส 4
นางสาวนันทพร คุ่มจั่นเพชร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวณัฐพร จันทร์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอาภาพร เกิดคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายภัทรพงศ์ เผือดผ่อง เจ้าหน้าที่สถิติ
นายพลเดช เดชนะ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ
นายนำพล งามเนตร เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองลพบุรี
นางวิมลรัตน์ น้อยดา เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าหลวง
นายอนุชา บุญจง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ้านหมี่
นางสาวรติรัตน์ หลาบงาม เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอชัยบาดาล
นายเกรียงศักดิ์ ชะนะภัย เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอท่าวุ้ง
นางสาวสมหญิง เย็นจิตร เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโคกเจริญ
นายเฉลิมพล เกิดคำ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโคกสำโรง
นายอุดม ลอดจันทร์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอลำสนธิ
นายธเนศ ใจเร็ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสระโบสถ์
นายณรงฤทธิ์ อุปนันท์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอหนองม่วง
นายสุทธิพงษ์ เกษไชย เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอพัฒนานิคม